محمد جواد خدام هستم با اندکی ذوق و هنر. عکس میگیرم، طرح میزنم، مینویسم وگه گداری شعر(!) هم میسرایم
یارب نظر تو بر نگردد...
ساعت | نوشته ‌شده به دست محمد جواد خدام | ( )
یارب نظر تو بر نگردد...
مدتی است که دوستان، حقیر را مورد لطف و مرحمت قرار میدهند و از چپ و راست و زیر و زبر عنایات روا میدارند و سخن به نصیحت میگشایند و فحش و فزیحت مینگارند.
نمیدانم چرا، اما خواهشمندم حداقل نامتان را ذکر کنید تا بدانم بخاطر کدامین هیزم تر است که اینگونه مینوازید تن مارا به چوب.
لطفا خصوصی هایتان را هم عمومی بگذارید.
... سپاس

راهی که پایان ندارد
ساعت | نوشته ‌شده به دست محمد جواد خدام | ( )

مسجد جامع شهرکرد
ساعت | نوشته ‌شده به دست محمد جواد خدام | ( )

 


پیج عمومی
ساعت | نوشته ‌شده به دست محمد جواد خدام | ( )
محمد جواد خدام

آدرس در اینجا

برچسب‌ها: محمد جواد خدام

گزارش تصویری// گرد محرومیت بر سر روستای توریستی "سر آقا سید"
ساعت | نوشته ‌شده به دست محمد جواد خدام | ( )

 گرد محرومیت بر سر روستای توریستی

 گرد محرومیت بر سر روستای توریستی "سر آقا سید"


وقتی مردم فریاد میزنند
ساعت | نوشته ‌شده به دست محمد جواد خدام | ( )

 

ادامه تصاویر در ادامه مطلب

برچسب‌ها: قدس, راهپیمایی, مردم, غزه

مرد
ساعت | نوشته ‌شده به دست محمد جواد خدام | ( )
مدتی گذشت
مدتی که شاید برای برخی بسیار کم باشد اما برای بسیاری خیلی زیاد
ابتدایش را خوب یاد دارم. خیلی خوب. آنقدر که میتوانم با نوشتن آنها کتاب‌ها بنویسم. کتاب بنفش، کتاب سبز، کتاب ادعاهای باید و نباید‌ها، کتاب کاش و اگر، کتاب کشک و کتابی برای نسل جوان، نسل آزادی، نسل حرفهای جدید، نسل فیس بوک و پیامک.
کر شدن گوش فلک را از ادعاهای کوچک و کلفت مردهای بد قول و "می‌توانستیم" و "می‌خواهیم" و "چرا؟" و هزار عیب و نقص به رخ کشیدنهایشان تصویر خرداد را غیر قابل فراموش شدنی کرده است.
وقتی مردی بی ‌آلایش و ساده با کلماتی ساده‌تر و بدون گریم وارد عرصه می‌شود و مهم تر آنکه مدالهایی را بردوش میگیرد که به فکر کسی خطور نمی‌کرد به فکر جاهلان و بی خردان ساده لوح فرصت طلب اینگونه می‌افتد که چه شد؟ مگر من چه چیزی از او کمتر دارم؟ چرا من جای او نباشم و ننشینم؟ و هزار وسوسه دیگر...
این همان دلیلی است که مردان زیادی را داوطلب نامزدی کرد.
آن مرد اشکال داشت. عیب داشت. بدی داشت اما شرف هم داشت. توانایی انجام کار داشت. مرد "میتوانیم" را "به انجام رساندیم" بود.
نه آنکه بعد از زمانی با قسم و آیه بگوید "نشد" !
نه آنکه تیشه بردارد و با قدرت شرف مردمانی را هدف بگیرد که شرافتش بخشیدند.
آن مرد گدا نبود و دستش را جلوی هر کس و ناکسی دراز نمیکرد.
از خانه که بیرون میرفت از ابهت مردانگیش و استواری قدمهاو صلابت سخنانش دشمنان عرصه را خالی می‌کردندو سعی در شکستن و خم کردن پشتش داشتند، اما ناتوان. واهل خانه با بودنش دلشان گرم بود که مردی هست.
اما امروز خانه بی مرد است. اگر پدر بزرگ نباشد دیگر خانه‌ای هم نیست. آرامش هم نیست. همه را دشمن برده، تنها مانده قاب عکس روی دیوار و چادر مادر .
دلم برای مرد تنگ نشده بلکه برای مردانگی تنگ شده، برای سادگی و بی تکلف سخن گفتن. مادر میگوید تو هم مرد می‌شوی ولی کاش مردی بود.

برچسب‌ها: مرد, خانه, پدربزرگ

میلاد امام حسن مجتبی(علیه السلام) + لینک دانلود پوستر
ساعت | نوشته ‌شده به دست محمد جواد خدام | ( )

تقدیم به مولای کریم حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام)

 (میلاد امام حسن مجتبی (علیه السلام

فایل اصلی و با کیفیت بیشتر در لینک زیر:

پوستر میلاد امام حسن مجتبی (علیه السلام)


خدمت محبوب
ساعت | نوشته ‌شده به دست محمد جواد خدام | ( )

ﻫﻨﮕـﺎﻣﻰ ﮐـﻪ ﺑﻨـﺪه ﭘﺮوردﮔﺎر را ﺷﻨﺎﺧﺖ ، او را دوﺳﺖ ﻣﻰ دارد؛ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﺗﻤـﺎم ﻣﻌـﺎﻣﻼت او ﺑـﺎ ﺧـﺪا ﻣﻌﺎﻣﻠـﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻰ ﮔﺮدد. و آﯾﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﻰ را ﻣﻰ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺮاى او ﺳـﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻮﻗﻌﻰ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و ﻟﻄﻔﻰ از ﻃﺮف او ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ، دﻋـﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻧﺲ و ﮐﺮاﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ.و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ از ﺧﻄﺎﺑﻰ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿـﻒ در آن اﺳـﺖ ، ﻟﺬت ﻣﻰ ﺑﺮد و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﺤﺒﺖ و دوﺳﺘﻰ ﺟﺎن ﺧﻮﯾﺶ را ﻓﺪا ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؛ و دﻗﺖ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﻨﻈﻮر او را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؛ و در ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺒﺖ او ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ؛ ﮔﺮﭼﻪ از او ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮى ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوى ﺧﻮد را در اﯾﻦ راه ﻟﺬت و ﺳﻌﺎدت ﻣﻰ داﻧﺪ؛ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻧﺠـﺎم ﭼﯿﺰﻫﺎى ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺪا از ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎى او ﻣﻰ ﺷﻮد.و ﺑﺎ ﺷﻮﻗﻰ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑـﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﻨﺖ ﺧﺪا - در اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه اﯾﻦ ﮐﺎر را داده اﺳﺖ - ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﮐﻨـﺪ و در ﻗـﺼﺪ او ﭼﯿﺰى ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا و رﺿﺎﯾﺖ او ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.و اﯾـﻦ ﻧﯿـﺖ را ﺑـﺎ ﻧﯿـﺖ ﺑﺪﺳـﺖ آوردن ﺛـﻮاب و ﭘﺎداش و ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﻌﻤﺘﻰ از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎى ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻰ ﮐﻨﺪ؛ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ رﯾـﺎ، ﮐـﺴﺐ ﺷﻬﺮت و اﻃﻼع و رﺿﺎﯾﺖ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا را ﺑﺎ ﻧﯿﺖ رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺪا ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﺪ.

المراقبات(ص67)

برچسب‌ها: روزه, محبوب, رمضان

داعش و دیپلماسی لبخند( استاد علیرضا قزوه)
ساعت | نوشته ‌شده به دست محمد جواد خدام | ( )
و بی گمان اگر داعش بیاید و در سامرا جولان دهد 
بعضی وزیرهای علوم 
در بعضی نقاط جهان 
بی خیال داعش و کربلا 
در کار مهره چینی خود هستند
منظور من شاید وزیر علومی باشد در بورکینوفاسو

 


و بی گمان اگر داعش بیاید و در نجف جولان دهد 
بعضی وزیرهای خارجه بعضی نقاط جهان 
همچنان لبخند می زنند و 
از هفت روز هفته شان شش روز را با پنج بعلاوه یک سپری می کنند 
منظورم وزیر خارجه جایی ست مثل  گینه بیسائو


و بی گمان اگر داعش بیاید و در کربلا جولان دهد 
بعضی پریزیدنت های بعضی کشورها 
دنبال صحبت تلفنی با خادم الحرمین شریفین اند 
تا بلند بگویند تقبل الله یا شیخ
و از کنار ماجرای سامرا یک جور بگذرند
منظورم رییس جمهور سابق چچنستان است


اصلا به شعر چه 
بگذار سیاست بر میز مذاکرات همچنان لبخند بزند 
تا از خنده روده بر بشود
بگذار  دیرالزور را به زور بگیرند 
ما تلافی اش را در دانشگاه های مان در می آوریم  
تا جبهه اصلاحات برنده شود فردا 
تا اصحاب فتنه برگردند 
و داعش ایرانی شکل بگیرد 
نمی شود نشست و تماشا کرد داعش را 
و داعش های وطنی را 
که اوضاع جهان را مساعد می بینند 
هشت روزش را 
با پول های آزاد شده ما 
پپسی  می خورند.
نمی شود نشست و تماشا کرد 
که جای یاوری  قدس 
حالا 
مسلمانان چچن  و هشتاد جای دیگر
سر محافظان حرم را می برند
در سوریه 
در سامرا 
نمی شود نشست و تماشا کرد 
که هر روز سرها بر نیزه می شود 
و شیخ آل سعود 
برای رفع ضعف قوه بائش  هر روز
سوسمارهای داعش را روانه بیابان می کند


نمی شود نشست و تماشا کرد 
که دیپلماسی ما دهانش تا بناگوش باز است 
و معلوم نیست به کی لبخند می زند 
اصلا گور پدر  پنج بعلاوه شش 
می خواهم سر به تنش نباشد 

شش بعلاوه ی هفت 
تمام اینها دروغ است 
و حقیقت همین کربلاست
همین حسین شهید است 
همین امام غائب ماست 
که دنبال رد پایش 
اصحاب دجال 
به سامرا رسیده اند
طالبان و داعش دروغ اند 
تمام شان از شکمبه شاه عربستان بیرون زده اند
تمام شان از آروغ شاه نفت اند 
باید شلیک کرد 
با گلوله 
با شعر
با فریاد 
با اعزام بچه های بسیجی
و شام داعش را سیاه کرد 
باید  داعش را تجزیه کرد 
و چهار حرفش را شکافت و بیرون ریخت
حرف نخست داعش 
ترکیب دزدی است و دنائت با دیپلماسی غربی
و دومین حرفش محصول مشترک دوقلوهای به هم پیوسته  امریکا و اسرائیل است 
و حرف بعدی آن
عربستان است با شاه بی خردش
که شوت است و شراب وسوسه های شیطان را نوشیده است
نمی شود نشست و تماشا کرد


فردا دوباره جام جهانی است 
و فرصت دوباره شیطان هاست 
که حمله کنند با داعش هاشان 
با توپ های واقعی  و داورهای دیپلمات شان 
که حمله کنند با فوروارد طالبان و با هافبک های سپاه ابرهه و  مربیان اسرائیلی
و پول شاه خرفت عربستان

که بگذرند از دروازه کربلا و سامرا 
نمی شود نشست و تماشا کرد 
حالا این خط و این نشان 
نمی شود نشست و تماشا کرد
تدبیر را و امید را 
که مدتی ست 
مانند دیوانه ها 
فقط می خندد و لام تا کام 
حرفی نمی‌زند.


 
دیگر موارد